Digital Avenue S.A.

Adres siedziby:

00-895 Warszawa
ul. Biała 4 lok. 34C

Tel/Fax: (22) 627 37 58

NIP:897-172-94-52
REGON: 020512760

Spółka Digital Avenue S.A. zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000282571.

Wysokość kapitału zakładowego: 1 271 002,70 zł

e-mail: info@digitalavenue.pl

Kontakt do Zarządu:

Prezes Zarządu- Mariusz Obszański- m.obszanski@digitalavenue.pl

Kontakt w sprawie reklamy w serwisach grupy Styl.fm:

e-mail: reklama@styl.fm

Kontakt do redakcji:

e-mail: redakcja@styl.fm