Warszawa, dnia 4 czerwca 2012 roku

 

 

Ogłoszenie Zarządu spółki DIGITAL AVENUE Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Zarząd spółki Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nalewki 8/44 (00-158 Warszawa), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000282571 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 398 § 1, art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się  dnia 30.06.2012 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki tj. w Warszawie, (00-158), przy ul. Nalewki 8/44 .

 

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

 

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  4. Przyjęcie porządku obrad,
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie :

a)      sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011;

b)      jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;

c)       sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej DIGITAL AVENUE w roku obrotowym 2011;

d)      skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej DIGITAL  AVENUE za rok obrotowy 2011;

e)      wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011;

f)       sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujące  sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok 2011.

6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a)      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011;

b)      zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;

c)       zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej DIGITAL AVENUE w roku obrotowym 2011;

d)      zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej DIGITAL AVENUE S.A. za rok obrotowy 2011;

e)      przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011;

f)       pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2011;

g)      udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;

h)      udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011

7. Wolne wnioski

8. Zamknięcie Zgromadzenia

 

 Opis procedury związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem i wykonywaniem prawa głosu

 

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ.  Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż do dnia 09.06.2012 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@digitalavenue.pl ).

 

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą  kapitału zakładowego mogą przed dniem 30.06.2012 r. zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (biuro@digitalavenue.pl). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

 

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione przekażą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego.

 

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres (biuro@digitalavenue.pl ) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

 

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza, w formacie PDF lub JPG) na adres e-mail Spółki (biuro@digitalavenue.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

  • ­   dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
  • ­  zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

 

Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (www.digitalavenue.pl ), zakładka „Relacje inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

 

Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie istnieje możliwość wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 14 czerwca 2012 roku (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, dalej: „Dzień Rejestracji”).

Akcjonariusz posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, winien ponadto zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 04 czerwca 2012 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż 15 czerwca 2012).

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza w/w wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

 

Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: Warszawie, ul. Nalewki 8/44 (00-158 Warszawa, w godzinach od 9.00 do 15.00, w dniach powszednich od 27.06.2012 r. do 29.06.2012 roku.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e-mail Spółki (biuro@digitalavenue.pl).

 

Wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostają informacje dotyczące walnego zgromadzenia: www.digitalavenue.pl

 

Dodatkowe informacje

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

 

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

Projekty uchwał