PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ W SPRAWIE POŁĄCZENIA ORAZ ZMIAN STATUTU.

 

Uwaga: bezpośrednio przed podjęciem niniejszej uchwały, akcjonariuszom Spółki Przejmującej należy ustnie przedstawić istotne elementy treści Planu Połączenia.

 

UCHWAŁA NR __

Walnego Zgromadzenia spółki Digital Avenue S.A. (zwanej dalej „Spółką Przejmującą”)

z dnia __ _____ 2013 r.

w sprawie połączenia ze spółką Medousa Sp. z o.o. (zwaną dalej Spółką Przejmowaną”)

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (zwanym dalej “Ksh”), po uprzednim ustnym przedstawieniu przez Zarząd Spółki Przejmującej istotnych elementów treści Planu Połączenia:

 

§ 1.

Połączenie

  1. Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia uchwalić połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną – Medousa Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, art. 515 § 1 Ksh oraz art. 516 § 6 Ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.
  2. Zgodnie z art. 506 § 4 Ksh, Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia ze Spółką Przejmowaną opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej co najmniej na miesiąc przed podjęciem niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.