PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W SPRAWIE POŁĄCZENIA ORAZ ZMIAN STATUTU

 

Uwaga: bezpośrednio przed podjęciem niniejszej uchwały, wspólnikom Spółki Przejmującej należy ustnie przedstawić istotne elementy treści Planu Połączenia.

 

UCHWAŁA NR __

Zgromadzenia Wspólników spółki Medousa Sp. z o.o. (zwanej dalej „Spółką Przejmowaną”)

z dnia __ ____ 2013 r.

w sprawie połączenia ze spółką Digital Avenue S.A. (zwaną dalej „Spółką Przejmującą”)

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (zwanym dalej “Ksh”), po uprzednim ustnym przedstawieniu przez Zarząd Spółki Przejmującej istotnych elementów treści Planu Połączenia:

§1.

Połączenie

  1. Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia uchwalić połączenie Spółki Przejmującej – Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką Przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, art. 515 § 1 Ksh oraz art. 516 § 6 Ksh  tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.
  2. Zgodnie z art. 506 § 4 Ksh, Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na Plan Połączenia ze Spółką Przejmującą na stronie internetowej Spółki Przejmowanej co najmniej na miesiąc przed podjęciem niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.