USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2013 ROKU

 

Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej Medousa Sp. z o.o. zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3) Ksh, przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 1 stycznia 2013 roku wykazanym w Oświadczeniu zawierającym informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej stanowiącym załącznik nr 3b do Planu Połączenia.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość Spółki Przejmowanej jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans Spółki Przejmowanej, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2013 roku przedstawia się następująco:

 

Lp.

Tytuł

Stan na
1 stycznia 2013 r.

 

 

w złotych

A

AKTYWA TRWAŁE

570.384,51

I

Rzeczowe aktywa trwałe

3.970,86

II

Wartości niematerialne i prawne

560.546,65

III

Należności długoterminowe

0

IV

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0

V

Inwestycje długoterminowe

5.867,-

B

AKTYWA OBROTOWE

561.677,86

I

Zapasy

0

II

Należności krótkoterminowe

396.068,23

III

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

669,91

IV

Inwestycje krótkoterminowe

164 939,72

   AKTYWA RAZEM

1 .132.062,37

 

A

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

65.278,75

I

Rezerwy na zobowiązania

0

II

Zobowiązania długoterminowe

0

III

Rozliczenia międzyokresowe

0

IV

Zobowiązania krótkoterminowe

65.278,75

 

RAZEM ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

65.278,75

 

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO

1.066.783,62

 

Zarząd Spółki ustala, że na dzień 1 stycznia 2013 roku wartość majątku Spółki Przejmowanej, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi 1.066.783,62 złotych (słownie: jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote, 62/100).