OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2013 ROKU

 

            Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm., zwaną dalej „KSH„) w przypadku połączenia spółek kapitałowych zarząd spółki przejmującej zobowiązany jest złożyć oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia spółek na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W związku z powyższym Zarząd spółki Digital Avenue Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką Przejmującą„) oświadcza, że załączony bilans Spółki Przejmującej na dzień 1 stycznia 2013 r. r. został sporządzony zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki Przejmującej na dzień 1 stycznia 2013 r.

Ponadto Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz ze Statutem Spółki Przejmującej.

Wykorzystując możliwość wskazaną w art. 499 § 3 pkt 1 KSH, Spółka Przejmująca nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 KSH.

 

(bilans Spółki Przejmującej)